Sportfiskarna lanserar ny fångstdatabank

Sportfiskarna lanserar nu en ny webbfunktion för att landets sportfiskare på ett enkelt sätt ska kunna registrera sina fångster. Syftet med Fångstdatabanken är att få in mer fångstdata som kan ge ett bättre underlag för forskning och förvaltning av våra fiskbestånd och för utveckling av sportfisket. Ett annat viktigt syfte är att möjliggöra för sportfiskare att bli delaktiga i framtagandet av ett korrekt kunskapsunderlag.

– De fångster som registreras i vatten som omfattas av fritt handredskapsfiske kommer att lämnas vidare för forskning och förvaltning som gynnar och utvecklar vårt sportfiske. I arbetet med att ta fram de webbformulär som används har vi samverkat med SLU Aqua, berättar Peter Belin, projektledare för fångstrapportering hos Sportfiskarna.

Många har nytta av fångstdata
I Sverige råder fritt handredskapsfiske i kustvattnen och de fem stora sjöarna, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Havs- och Vattenmyndigheten och olika länsstyrelser kommer att ta del av Fångstdatabankens information från dessa vatten. Statistik från övriga vatten kan användas av bland annat fiskevårdsområden för att bland annat bedöma fisketryck, sätta fiskeregler och utveckla sportfisket.

– Vi lanserar nu en första version av Fångstdatabanken och vi vill gärna ha sportfiskares hjälp för att kunna utveckla den.  Det är viktigt att du som sportfiskare känner dig delaktig. Kontakta oss gärna och lämna synpunkter så kan vi tillsammans förbättra funktionerna, uppmanar Peter Belin.

Följ fiskelyckan på Fångstdatabanken
Förutom att registrera fångade fiskar kan man även se sina samlade fångster och följa sitt fiske. Man kan bland annat se hur mycket man fiskat i olika vatten och följa sin statistik över fångster av olika arter. Fångstdatabanken kan därmed fungera som en digital fiskedagbok.

– Vi har strävat efter att göra det enkelt för sportfiskarna att registrera sina fångster. En funktion som vi är speciellt nöjda med är att det går att lägga in många fångster innan man laddar upp och sparar. Fångstdatabanken fungerar som en bank: ju mer man sätter in desto mer får man ut. Och räntan här kan vara ett bättre fiske i framtiden vilket inga andra banker kan erbjuda, avslutar Peter Belin.

Fångstdatabanken finns på: http://www.svenskafiskevatten.se/

 

Källa: Pressmeddelade Sportfiskarna

Lär ett barn dina fiskeknep och vinn!

En av Elins första fisketurer. Vi har varit på flera turer därefter och än fler är planerade.

En av Elins första fisketurer. Vi har varit på flera turer därefter och än fler är planerade.

Under fjolårets succé fiskade över 1500 barn och vuxna i ungdomsfiskeprojektet Framtidens Sportfiskare, i år ger Sportfiskarna långt fler chansen att uppleva fiskeglädje.

– Ta med ett barn på fiske och lär ut dina fiskeknep, att förmedla kunskap och samtidigt sprida fiskeglädje är att plantera positiva frön för framtiden, säger Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Fiska och vinn
Sportfiskarnas projekt Framtidens Sportfiskare uppmuntrar vuxna att ta med barn och ungdomar på fiske. Det kan vara egna barn eller grannens, det viktiga är att barn och vuxna fiskar tillsammans. Efter avslutad fisketur registrerar man sig på projektets hemsida, vilket även innebär att man deltar i en tävling med fina priser som fiskegrejor och en fiskesemester.

Fler fiskar mer
Syftet med projektet är dels att stimulera till att fler under 18 år kommer ut på fiske och att vuxna ska förmedla sina kunskaper om fiskemetoder, naturen och vattenmiljön. Men projektet får även rena nybörjare, såväl unga som äldre, att komma ut på fiske. En undersökning bland förra årets deltagare visar att de som deltagit fiskat mer tack vare Framtidens Sportfiskare. Bidragande orsaker till detta är det instruktionsmaterial som skickas ut till alla deltagare och att deltagarnas bilder publiceras på hemsidan och i tidningen Svenskt Fiske.

– Fiskeintresserade från hela landet har deltagit och fiskeglädjen genomsyrar de bilder och de berättelser som kommit in, säger Marie Wiman, projektledare för Framtidens Sportfiskare. I år siktar vi på ett långt större deltagande och att fler sportfiskare ska se att barnen är framtiden, lär vi dem att fiska kommer de att förstå hur viktigt det är att skydda fisken och vattenmiljön, avslutar Marie Wiman.

 

Satsning på kvinnors fiske i år
Nytt för i årets projekt är tre metodikläger som erbjuds tjejer i alla åldrar för att lära ut olika sportfiskemetoder och få fler kvinnor att upptäcka sportfisket. Fiske är tyvärr än så länge en mansdominerad fritidsaktivitet och genom metodiklägren kommer förhoppningsvis fler kvinnor att få uppleva fiskeglädjen och i förlängningen även kunna ta med barn och ungdomar på fiske.

Foto Sportfiskarna

Enkelt att delta
Börja med att ta med ett barn på fiske. Ta ett foto under fisketuren, registrera er sedan på projektets hemsida: www.sportfiskarna.se/framtidens
Deltagarnas fotografier och fiskeberättelser publiceras sedan på hemsidan och i tidningen Svenskt Fiske. Ta med ett barn på fiske idag!

Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan bedöms som starkt hotad i den svenska rödlistan och är hotad
även internationellt sett. Den har gått kraftigt tillbaka under 1900-talet i hela sitt
utbredningsområde på norra halvklotet. I Sverige har flodpärlmusslan försvunnit
från mer än en tredjedel av de vattendrag den kunde återfinnas i under början av
1900-talet och de kvarvarande bestånden har glesnat. Trots den starka tillbakagången utgör Sverige ett kärnområde för arten vilket gör att vi har ett internationellt ansvar för dess långsiktiga överlevnad.

I syfte att vägleda myndigheter och andra aktörer i arbetet med flodpärlmusslans
bevarande fastställde Naturvårdsverket år 2004 ett nytt åtgärdsprogram där
prioriterade åtgärder identifierades. Åtgärderna innefattar bland annat bevarande av
återstående bestånd och restaurering av flodpärlmusselvatten.
I rapporten presenteras Sportfiskarna i Göteborgs projekt att återintroducera
flodpärlmussla i ett antal biflöden i Lärjeån i Göteborgs kommun.

Flodpärlmusselbeståndet i Lärjeån är litet och med stora avstånd mellan musslorna
vilket missgynnar reproduktionen. Sedan 2010 jobbar Sportfiskarna i Göteborg
med olika åtgärder för att få ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla inom
Lärjeåns avrinningsområde. Projektet finansieras av statliga medel från
Länsstyrelsen i Västra Götaland inom ramen för biologiskt återställning i kalkade
vatten.

Källa: Rapporten Projekt Lärjeån 2011, Länstyrelsen Västra Götalands län.
Läs rapporten! Ladda ner den här

Vill du vara med i EM i flugfiske?

Foto sxc.hu

Är du en mycket skicklig flugfiskare som även känner drivet att tävla? Sportfiskarna vill ha kontakt med dig som är intresserad av att representera ett svenskt landslag i flugfiske till de kommande EM-tävlingarna i och vid jämtländska Ammerån 2014.

Sverige har de senaste åren saknat ett officiellt landslag i flugfiske och det har därför inte heller förekommit ett organiserat deltagande i internationella tävlingar under många år. Som ett led i att Sportfiskarna tillsammans med andra aktörer arrangerar EM i flugfiske 2014, påbörjas nu processen att forma ett landslag i flugfiske. Som arrangörsland har Sverige enligt de internationella reglerna rätt att delta med två lag. Planen är därför att skapa ett herrlag och ett damlag. Sportfiskarna Tävling vill därför komma i kontakt med drivna flugfiskare av båda könen som är intresserade av att tävla i landslaget. Ett uppstartsmöte i Jämtland är inplanerat under 2012 för att påbörja urvalsprocessen för landslaget.

– Det är mycket spännande och värdefullt både för oss som organisation och för regionen att Sverige får arrangera ett EM i flugfiske 2014, säger Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä, internationellt har tävlingen hög status och brukar få stor uppmärksamhet i media.  Tävlingsvattnet Ammerån är ett mycket fint och orört strömvatten med framförallt ett bra harrbestånd, ett av få biflöden till Indalsälven som fortfarande är oreglerat, berättar Anssi Lehtevä.

All fisk återutsätts
Tävlingar i flugfiske är enbart inriktade på så kallad catch and release. Fisken återutsätts alltså så försiktigt som möjligt direkt efter mätning. Tävlingen påverkar därmed inte tillgången på fisk i de vatten där tävlingen bedrivs. Tävlingen går ut på att fånga längsta sammanslagna totallängd av fisk över vissa minsta mått och av vissa arter. De fiskar som fångas mäts direkt i håven av en kontrollant som medföljer varje tävlingsdeltagare.

Lottning av sträckor
Varje deltagare tilldelas via lottning en egen sträcka av ån där det gäller att på bästa möjliga sätt läsa av vattnet, välja rätt fluga och taktik och fånga de fiskar som finns där. Förutom fiske i Ammerån kommer det även att ingå sjöfiske från båt för att kora den skickligaste flugfiskaren med den bredaste repertoaren och inte nödvändigtvis den bäste på en specifik teknik.

– Nu vill vi ha kontakt med alla drivna flugfiskare av båda könen som känner att detta skulle vara en spännande utmaning. Du som känner dig inspirerad av att representera Sverige i ett flugfiskelandslag är välkommen att ta kontakt, avslutar Anssi Lehtevä.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, organiserar Sveriges officiella tävlingsfiske.
Tävlingskonsulent Anssi Lehtevä
08-410 80 605
anssi@sportfiskarna.se