Sök forskningsmedel för fjällmiljön

Naturvårdsverket utlyser i generationsmålets anda forskningsmedel till stöd för ”Storslagen fjällmiljö för kommande generationer”. Budgeten är 26 miljoner och fördelas på tre år. Sista ansökningsdag är den 4 juni 2012.

Syftet är att skapa fördjupad förståelse för fjällvärldens konflikter och möjligheter och att med respekt för olika perspektiv främja en hållbar utveckling. Satsningen präglas av en strävan att koppla samman ekologisk, ekonomisk och social/kulturell hållbarhet, uppmuntrar ett helhetsperspektiv på det levande fjällandskapet och bygger på en nära samverkan mellan berörda fjällaktörer.

Forskningen ska vara till stöd för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Målet innebär att fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas.

Läs mer på Naturvårdverkets hemsida