De marina djurlivet & Vindkraftverken

De negativa effekterna av havsbaserad vindkraft är små eller går att undvika med relativt enkla medel. Det visar en ny forskningsrapport från kunskapsprogrammet Vindval.

Den största påverkan uppstår vid pålning och muddringsarbeten i samband med anläggning, då ljud och sediment sprids i vattnet. Genom att undvika anläggning och avveckling under lekperioder eller i viktiga rekryteringsområden kan skador på känsliga arter minimeras.

– Rapporten är ett viktigt kunskapsunderlag och visar på effekterna av vindkraft till havs. Med ett nytt regelverk för havsplanering, som väntas bli klart under året, kommer vi på Havs- och vattenmyndigheten att kunna ta ett helhetsgrepp på de här frågorna, säger Berit Pettersson, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Utmed den svenska kusten finns 65 vindkraftverk. Utanför Kårehamn på Öland förbereds uppförandet av 16 verk. Ytterligare drygt 200 vindkraftverk utmed Sveriges kust har kompletta tillstånd för etablering. Totalt är den planerade effekten för dessa verk 810 MW och den beräknade normalårsproduktionen är 4,66 TWh.

– Den storskaliga etablering av vindkraft som förväntas i Östersjön och i Nordsjön gör att det finns ett behov av samordnad internationell forskning, säger Lena Kautsky, föreståndare vid Stockholms universitets marina forskningscentrum och projektledare för rapporten.

HÄMTA RAPPORTEN HOS NATURVÅRDSVERKET

Annonser

Även älvräddarna

Även Älvräddarna har kommit med helt ny hemsida. Jättekul tycker jag, Älvräddarna gör ett så viktigt arbete, och vi på Settern vill gärna belysa hur viktig deras insatts är.

Glöm inte heller att gå på Älvräddarnas auktion på Sportfiskemässan, självklart skänker vi på Settern ett rejält bokpaket som förhoppningsvis ger välbehövliga slantar till Älvräddarna.

Lövin till angrepp mot EU:s fiske

Skärmdump SVT

Skärmdump SVT

”EU måste ta större ansvar för skövlingarna av fisk utanför EU:s gränser. Annars tar fisken slut”

Det säger Isabella Lövin – miljöpartist och EU-parlamentariker, till SVT. Isabella Lövin som är en av EU:s rapportörer när det gäller fiskeripolitik.

Enigt FN:s livsmedelsorgan FAOS senaste uppskattning så är 85 procent av världens fiskebestånd antingen fullt utnyttjade eller överutnyttjade och många fiskarter är redan på gränsen till utrotning.

Fortsätter skövlingen av fisk på det här sättet i världshaven kommer all fisk att ta slut år 2048, enligt FAOS.

Vill ha samma regler utanför EU
Europa importerar 60 procent av den fisk vi konsumerar, vilket innebär att EU:s fiskeripolitik får stor betydelse för fiskebestånd i världen.

Isabella Lövin är ansvarig för en del av reformeringen av EU:s fiskeripolitik som handlar om hur EU:s fiskeflotta som fiskar utanför Europa agerar.

-Jag föreslår att samma regler ska gälla för EU:s fiskeflotta oavsett om de fiskar i eller utanför Europa. En annan viktig princip är att man bara får utnyttja ett överskott av fisk.

-När EU:s fiskeflotta fiskar ska det finnas vetenskapliga bevis för att det är ett överskott av fisk som det landets befolkning inte behöver för egen del, säger Isabella Lövin till SVT och tillägger:

-Sedan ska vi bara ha fiskeriavtal med länder som respekterar mänskliga rättigheter där ingen korruption förekommer. I och med det så minskar man ytterligare risken för överfiske.

LÄS MER & SE KLIPPET från Rapport här.

 

Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan bedöms som starkt hotad i den svenska rödlistan och är hotad
även internationellt sett. Den har gått kraftigt tillbaka under 1900-talet i hela sitt
utbredningsområde på norra halvklotet. I Sverige har flodpärlmusslan försvunnit
från mer än en tredjedel av de vattendrag den kunde återfinnas i under början av
1900-talet och de kvarvarande bestånden har glesnat. Trots den starka tillbakagången utgör Sverige ett kärnområde för arten vilket gör att vi har ett internationellt ansvar för dess långsiktiga överlevnad.

I syfte att vägleda myndigheter och andra aktörer i arbetet med flodpärlmusslans
bevarande fastställde Naturvårdsverket år 2004 ett nytt åtgärdsprogram där
prioriterade åtgärder identifierades. Åtgärderna innefattar bland annat bevarande av
återstående bestånd och restaurering av flodpärlmusselvatten.
I rapporten presenteras Sportfiskarna i Göteborgs projekt att återintroducera
flodpärlmussla i ett antal biflöden i Lärjeån i Göteborgs kommun.

Flodpärlmusselbeståndet i Lärjeån är litet och med stora avstånd mellan musslorna
vilket missgynnar reproduktionen. Sedan 2010 jobbar Sportfiskarna i Göteborg
med olika åtgärder för att få ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla inom
Lärjeåns avrinningsområde. Projektet finansieras av statliga medel från
Länsstyrelsen i Västra Götaland inom ramen för biologiskt återställning i kalkade
vatten.

Källa: Rapporten Projekt Lärjeån 2011, Länstyrelsen Västra Götalands län.
Läs rapporten! Ladda ner den här

Lämna dina synpunkter kring allemansrätten

För dig som har missat det så har Naturvårdsverket lagt upp en sajt där du kan lämna dina synpunkter på utredningen om allemansrätten. Du gör det genom att kommentera de olika frågeställningarna. Du kan också svara på andras kommentarer.

http://tycktill.naturvardsverket.se/

Hjälp Naturvårdsverket med deras fortsatta arbete med allemansrätten. Under perioden 20 januari–3 februari kan du lämna dina synpunkter här.

Naturvårdsverket kommer att sammanställa alla synpunkter och publicera en sammanfattning av dem på webben.

Bakläxa till EU i laxfrågan

EU-ministrarnas kompromiss om att minska laxkvoterna i Östersjön med 51% är långt ifrån tillräckligt så länge tjuvfisket finns kvar. Och det är upprörande och oacceptabelt att laxfisket i Finskaviken inte minskas alls.
Det säger Världsnaturfonden WWF i en kommentar till besluten på fiskerådsmötet i Luxemburg den 21 oktober. 

WWF ser allvarligt på att svenska regeringen – som förespråkar att hållbart fiske ska baseras på vetenskap, försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen – inte ville följa Internationella Havsforskningsrådet (ICES) råd att minska laxfångsterna med 79 procent. För att rädda den vilda laxen måste försiktighetsprincipen följas tills det illegala fisket är stoppat, säger WWF.

– Det är beklagligt att Östersjöländernas fiskeministrar inte gjort tillräckligt för att stoppa det illegala laxfisket trots att detta varit känt sedan 1980-talet. Om ministrarna agerat hade läget varit ett helt annat idag. Resultatet av den oansvariga förvaltningen drabbar nu både det vilda laxbeståndet och det seriösa småskaliga yrkesfisket hårt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.

WWF uppmanar nu Östersjöländernas fiskeministrar att göra följande för att rädda den vilda laxen:

  • Följ den vetenskapliga rådgivningen som värnar försiktighetsprincipen
  • Stoppa det illegala fisket
  • Åtgärda bifångsterna och dumpningen av lax till havs
  • Inför lagstiftning som förbinder kraftbolag att bygga fria passager förbi kraftverksdammar i angränsande älvar för att öka laxens möjlighet att leka och reproducera sig.

WWF välkomnar beslutet att följa torskförvaltningsplanen 2012 som är en förutsättning för återhämtningen av Östersjöns torskbestånd. Det innebär en höjning av kvoten med 15 procent för det östra beståndet och 13 procent för det västra.

WWF beklagar beslutet att kvoten för rödspätta endast minskar med 5 procent.  Läget för rödspättan är mycket skört och vetenskapligt underlag saknas. Rådet från ICES och EU -kommissionen är att minska den totala fångsten med 25 procent baserat på försiktighetsprincipen.

Men det finns också ljuspunkter. WWF ser positivt på att flera beslut när det gäller Östersjöbestånden i större utsträckning nu följer den vetenskapliga rådgivningen.

Källa wwf.se

Siken skyddas under lekperioden

Fler sikar och en mer artrik havsmiljö. Det är några mål när Havs- och vattenmyndigheten från den 15 oktober etablerar ett fiskefritt område i södra Bottenhavet. Ett större område ska skydda siken under lekperioderna och ett mindre kärnområde blir helt fiskefritt i fem år.

Sedan 1990-talet har siken i Bottniska viken minskat. Sikarna blir allt färre och stora individer allt mer ovanliga på flera platser. Påverkan från fiske, sälar, skarvar och miljöförändringar är några orsaker.

För att skydda sikbestånden – och i förlängningen stärka artrikedomen i havsmiljön – inrättar Havs- och vattenmyndigheten ett fiskefritt område i södra Bottenhavet, med start den 15 oktober 2011.

Det fiskefria området har två delar. Dels införs ett kärnområde kring ön Storjungfrun sydost om Söderhamn som blir helt fiskefritt i fem år. Området bedöms vara särskilt värdefullt för den havslekande sikens lek- och uppväxtmiljöer. Dels införs ett större skyddsområde i Nordanstigs, Hudiksvalls, Söderhamns, Gävle, Älvkarleby och Tierps kommuner. Där fredas siken under sin lekperiod 15 oktober – 30 november.

– Vi inför det fiskefria området för att det i framtiden ska bli mer och större sik i södra Bottenhavet. Tidigare erfarenheter visar att fiskefria områden har en positiv effekt för både fisk och fiske i omkringliggande områden, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:  Kristianstadsbladet Arbetarbladet FJ DN