Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan bedöms som starkt hotad i den svenska rödlistan och är hotad
även internationellt sett. Den har gått kraftigt tillbaka under 1900-talet i hela sitt
utbredningsområde på norra halvklotet. I Sverige har flodpärlmusslan försvunnit
från mer än en tredjedel av de vattendrag den kunde återfinnas i under början av
1900-talet och de kvarvarande bestånden har glesnat. Trots den starka tillbakagången utgör Sverige ett kärnområde för arten vilket gör att vi har ett internationellt ansvar för dess långsiktiga överlevnad.

I syfte att vägleda myndigheter och andra aktörer i arbetet med flodpärlmusslans
bevarande fastställde Naturvårdsverket år 2004 ett nytt åtgärdsprogram där
prioriterade åtgärder identifierades. Åtgärderna innefattar bland annat bevarande av
återstående bestånd och restaurering av flodpärlmusselvatten.
I rapporten presenteras Sportfiskarna i Göteborgs projekt att återintroducera
flodpärlmussla i ett antal biflöden i Lärjeån i Göteborgs kommun.

Flodpärlmusselbeståndet i Lärjeån är litet och med stora avstånd mellan musslorna
vilket missgynnar reproduktionen. Sedan 2010 jobbar Sportfiskarna i Göteborg
med olika åtgärder för att få ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla inom
Lärjeåns avrinningsområde. Projektet finansieras av statliga medel från
Länsstyrelsen i Västra Götaland inom ramen för biologiskt återställning i kalkade
vatten.

Källa: Rapporten Projekt Lärjeån 2011, Länstyrelsen Västra Götalands län.
Läs rapporten! Ladda ner den här

Lämna dina synpunkter kring allemansrätten

För dig som har missat det så har Naturvårdsverket lagt upp en sajt där du kan lämna dina synpunkter på utredningen om allemansrätten. Du gör det genom att kommentera de olika frågeställningarna. Du kan också svara på andras kommentarer.

http://tycktill.naturvardsverket.se/

Hjälp Naturvårdsverket med deras fortsatta arbete med allemansrätten. Under perioden 20 januari–3 februari kan du lämna dina synpunkter här.

Naturvårdsverket kommer att sammanställa alla synpunkter och publicera en sammanfattning av dem på webben.

Bakläxa till EU i laxfrågan

EU-ministrarnas kompromiss om att minska laxkvoterna i Östersjön med 51% är långt ifrån tillräckligt så länge tjuvfisket finns kvar. Och det är upprörande och oacceptabelt att laxfisket i Finskaviken inte minskas alls.
Det säger Världsnaturfonden WWF i en kommentar till besluten på fiskerådsmötet i Luxemburg den 21 oktober. 

WWF ser allvarligt på att svenska regeringen – som förespråkar att hållbart fiske ska baseras på vetenskap, försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen – inte ville följa Internationella Havsforskningsrådet (ICES) råd att minska laxfångsterna med 79 procent. För att rädda den vilda laxen måste försiktighetsprincipen följas tills det illegala fisket är stoppat, säger WWF.

– Det är beklagligt att Östersjöländernas fiskeministrar inte gjort tillräckligt för att stoppa det illegala laxfisket trots att detta varit känt sedan 1980-talet. Om ministrarna agerat hade läget varit ett helt annat idag. Resultatet av den oansvariga förvaltningen drabbar nu både det vilda laxbeståndet och det seriösa småskaliga yrkesfisket hårt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.

WWF uppmanar nu Östersjöländernas fiskeministrar att göra följande för att rädda den vilda laxen:

  • Följ den vetenskapliga rådgivningen som värnar försiktighetsprincipen
  • Stoppa det illegala fisket
  • Åtgärda bifångsterna och dumpningen av lax till havs
  • Inför lagstiftning som förbinder kraftbolag att bygga fria passager förbi kraftverksdammar i angränsande älvar för att öka laxens möjlighet att leka och reproducera sig.

WWF välkomnar beslutet att följa torskförvaltningsplanen 2012 som är en förutsättning för återhämtningen av Östersjöns torskbestånd. Det innebär en höjning av kvoten med 15 procent för det östra beståndet och 13 procent för det västra.

WWF beklagar beslutet att kvoten för rödspätta endast minskar med 5 procent.  Läget för rödspättan är mycket skört och vetenskapligt underlag saknas. Rådet från ICES och EU -kommissionen är att minska den totala fångsten med 25 procent baserat på försiktighetsprincipen.

Men det finns också ljuspunkter. WWF ser positivt på att flera beslut när det gäller Östersjöbestånden i större utsträckning nu följer den vetenskapliga rådgivningen.

Källa wwf.se

Siken skyddas under lekperioden

Fler sikar och en mer artrik havsmiljö. Det är några mål när Havs- och vattenmyndigheten från den 15 oktober etablerar ett fiskefritt område i södra Bottenhavet. Ett större område ska skydda siken under lekperioderna och ett mindre kärnområde blir helt fiskefritt i fem år.

Sedan 1990-talet har siken i Bottniska viken minskat. Sikarna blir allt färre och stora individer allt mer ovanliga på flera platser. Påverkan från fiske, sälar, skarvar och miljöförändringar är några orsaker.

För att skydda sikbestånden – och i förlängningen stärka artrikedomen i havsmiljön – inrättar Havs- och vattenmyndigheten ett fiskefritt område i södra Bottenhavet, med start den 15 oktober 2011.

Det fiskefria området har två delar. Dels införs ett kärnområde kring ön Storjungfrun sydost om Söderhamn som blir helt fiskefritt i fem år. Området bedöms vara särskilt värdefullt för den havslekande sikens lek- och uppväxtmiljöer. Dels införs ett större skyddsområde i Nordanstigs, Hudiksvalls, Söderhamns, Gävle, Älvkarleby och Tierps kommuner. Där fredas siken under sin lekperiod 15 oktober – 30 november.

– Vi inför det fiskefria området för att det i framtiden ska bli mer och större sik i södra Bottenhavet. Tidigare erfarenheter visar att fiskefria områden har en positiv effekt för både fisk och fiske i omkringliggande områden, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:  Kristianstadsbladet Arbetarbladet FJ DN

4 miljoner kvar av årets kalkanslag

Foto: Linus Meyer

Foto: Linus Meyer

Den nya Havs och Vattenmyndigheten, HaV tog i juni i år över ansvaret för kalkningsverksamheten från Naturvårdsverket. Just nu pågår fördelningen av årets återstående kalkningsanslag och cirka fyra miljoner kronor finns kvar för tilläggsansökningar från Länsstyrelserna.

De Länsstyrelser som är intresserade av att göra tilläggsansökningar uppmanas att genast kontakta kalkhandläggarna på HaV.

I väntan på ett regleringsbrev
Hur kalkbidraget kommer att administreras eller hur mycket pengar som går till kalkning 2012 är än så länge oklart. Regeringens budgetproposition som kom den 20 september kommer i slutet av december att utmynna i ett regleringsbrev som den nya myndigheten har att arbeta utifrån. Länsstyrelserna har att ansöka fram till 1 oktober för kalkningsverksamheten 2012.

Kalkningsverksamheten på HaV
Kalkningsverksamheten på HaV kommer att ligga under Åtgärdsavdelningen, för vilken Björn Sjöberg är chef. Åtgärdsavdelningen är indelad i fyra enheter och kalkningsverksamheten tillhör Enheten för tillståndsprövning & statsbidrag. Enhetschef är Inger Dahlgren.  Ansvariga handläggare för kalkningen på enheten blir Per Olsson och Ingemar Abrahamsson.

– Personligen föredrar jag att få ett tydligt specificerat regleringsbrev att arbeta utifrån, säger Ingemar Abrahamsson. I det arbete vi gör just nu med att bland annat registrera nästa års ansökningar från Länsstyrelserna kan man säga att vi utgår från bibehållna kalkningsanslag för 2012. Men det är naturligtvis omöjligt att ge några besked innan vi får det nya regleringsbrevet.

Källa: Sportfiskarna

Säg nej till ål, tonfisk och jätteräkor när du köper sushi

Naturskyddsföreningens medlemmar har kartlagt fisk- och skaldjursutbudet på 43 restauranger på flera olika orter i Sverige. Samtliga undersökta sushirestauranger serverar ett stort antal ohållbart fiskade och odlade fiskar och skaldjur. Föreningen visar också att åtta ledande sushigrossister säljer ohållbara produkter. Men det går att välja sushi som är både god och hållbar.

– Sushi är en god och praktisk lunchrätt och det finns några enkla tips alla vi sushiätare kan använda oss av, så att vi värnar om havens fiskbestånd, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Be att få byta ut de ohållbart fiskade och odlade fiskarna och skaldjuren på sushitallriken.

Det finns miljösmarta produkter man kan välja istället, t.ex. musslor eller vegetariska sushibitar. Naturskyddsföreningens sushiundersökning utfördes i maj-juni 2011 i Borås, Gävle, Göteborg, Halmstad, Ludvika, Luleå, Mora, Norrköping, Stockholm, Trollhättan och Östersund. Restaurangerna var slumpvis valda och kartläggningen gjordes med hjälp av ett frågeformulär Endast ett fåtal av de undersökta restaurangerna uppgav att de hade en specifik miljötanke bakom sina val av fisk och skaldjur.

– Om restaurangen inte vet vilka fiskar som är bra att välja, tipsa om Naturskyddsföreningens fisklista. Du kan också ladda ner den som mobilapplikation, säger Ellen Bruno, sakkunnig i marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Bland de grossister som Naturskyddsföreningen kartlagt och som har en särskild inriktning på sushiprodukter uppger många att de har en miljöpolicy och strävar efter att minska sin miljöpåverkan. Dock återfinns på samtligas produktlistor ohållbart fiskade eller odlade fisk och skaldjur.

– Med tanke på hur läget i havet ser ut kan vi inte fortsätta att äta fisk utan att samtidigt tänka på vad vi stoppar i oss. Det är hög tid för restauranger att välja bort hotade arter och grossisterna på marknaden måste leva upp till de miljöambitioner de påstår sig ha, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Läs rapporten

Rätt fisk på sushin

Det här kan du göra

  • Delta i Naturvårdsverkets mejlaktion mot de åtta ledande grossisterna av sushiprodukter. Har de ett schysstare utbud blir det lättare för restaurangerna att rensa bort fulfiskarna från sushimenyerna.
  • Säg nej till ål, tonfisk och jätteräkor när du köper sushi. Naturvårdsverkets lista med fler bra och dåliga fiskar och skaldjur finns på www.naturskyddsföreningen.se/fisk

Utbud på sushimenyer

Naturskyddsföreningen har undersökt vilka råvaror som 43 slumpvis utvalda sushirestauranger använt på sina menyer. Resultatet var nedslående, där fanns många överfiskade och hotade arter:

Här är en lista över olika fiskar och skaldjur och hur stor andel av de tillfrågade restaurangerna som sålde just den sorten.

Jätteräkor 100 procent
Tonfisk 93 procent
Bläckfisk 40 procent
Svärdfisk 21 procent
Ål 20 procent
Röd snapper 19 procent
Odlad lax 100 procent
Odlad lax med okänt ursprung 16 procent

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer i media: GP Aftonbladet SvD Sydsvenskan

Hjälp WWF att hitta årets miljöhjälte

Christer Borg blev Årets miljöhjälte 2010, vem får titlen 2011?

Känner du någon som engagerar sig extra mycket för miljön, och som inspirerar andra att leva lite grönare?  Nu utser  Världsnaturfonden WWF Årets Miljöhjälte 2011 tillsammans med livsstilssajten Minplanet. Det är andra året i rad som Årets Miljöhjälte utses.

– Vi på WWF vill gärna lyfta fram några av de goda idéer och krafter som finns i samhället. På så vis kan vi visa för andra att det är möjligt att agera för en mer hållbar värld i den egna närmiljön. Men vi är beroende av allmänhetens tips för att hitta hjältarna bakom dessa goda krafter, säger Barbara Evaeus, klimatkommunikatör på WWF.

Skicka in din nominering senast den 23 september, via www.minplanet.se/aretsmiljohjalte.

De tio bästa tipsen lyfts fram på Minplanet så att allmänheten kan rösta fram en vinnare. Ytterligare en vinnare utses av en jury bestående av representanter från WWF, Minplanet och våra samarbetspartners TV4-gruppen, Trygg-Hansa och Kalmar kommun.

Vinnarna får diplom av HM Konungen vid WWFs höstmöte den 11 oktober.

Förra året kom det in 150 tips. Då utsågs det med hjälp av en omröstning fyra miljöhjältar. Det var bland annat Christer Borg, för sitt engagemang i de norrländska älvarna, och Linus Källander, initiativtagare för kampanjen och numera tankesmedjan Dyrare mat.

Nominera Årets Miljöhjälte 2011 här » 

Fakta om Minplanet:

Minplanet är en livsstilssajt som drivs av WWF i samarbete med TV4-gruppen och Trygg-Hansa. Syftet är att genom information och inspiration göra svenskarna mest klimatsmarta i världen. Minplanet har funnits sedan hösten 2008 och utsågs 2009 till bästa miljösajten av Internetworld.

Hellesö har manipulerat bilder sedan 2005

Fotografen Terje Hellesö har manipulerat bilder sedan 2005. Det erkänner han nu för Sveriges Radio Jönköping. Han vet inte exakt hur många bilder han manipulerat, men det handlar åtminstone om 93 lodjurbilder, två grävlingbilder och en bild på mårdhund.

http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8

Tidigare i Hellesø skandalen:
DN, SvD, Jnytt, SR, AB, GP, GP, GP, DN, SVT, AB, SvJakt, Journalisten, Terjes egen blogg

Här på bloggen har vi tidigare skrivit om :
Naturfotografen som fuskade – så här gjorde han
Hellesø får behålla utmärkelsen tills vidare
Terjes bilder hade gjort titeln osann
Hellesö fråntas titeln årets naturfotograf 2010


Från vildmark till hotellsäng

Vi har tidigare skrivit om, den 34-årige Kristoffer Clausen, känd för sitt år i vildmarken. Nu har han erkänt att han aldrig bodde ett helt år i naturen som han hävdat. Clausen har skrivit en bok om sitt år som såldes i 10.000 exemplar. Men när norska Dagbladet konfronterade honom med motstridiga uppgifter om hur året spenderades erkände mannen att projektet delvis var en bluff. ”Det finns en del saker som jag har gjort som inte står i boken”, säger mannen till Dagbladet.

Enligt Clausen blev hans far cancersjuk, varför han beslöt sig för att hälsa på honom. Därför reste han vid två tillfällen till Sverige där han bodde på hotell och jagade. Beslutet att inte nämna resorna i sin bok ska han ha tagit i samråd med släktingar.

Kristoffer Clausen hävdar att han inte vet ”vad som är rätt och vad som är galet” i boken. Men han bekräftar bland annat följande för Dagbladet: Det 31 augusti 2009 gick hans bil sönder i Sverige. Samtidigt skrev han i sin blogg att han var på renjakt under perioden. Han ska även ha bott flera dagar i ett hotell i Torsby och på väg tillbaka från Sverige i maj 2010 blev han fast i tullen eftersom han inte hade med sig sin vapenlicens.

Kristoffer Clausen utnämndes även till årets vildmarksperson på Norges vildmarksmässa. Det är oklart om han kommer att behöva lämna tillbaka titeln likt den bluffande naturfotografen Terje Hellesø.

FILMER MED KRISTOFFER CLAUSEN


Rävjakt med Kristoffer Clausen
Film om råbocksjakt med Kristoffer Clausen
Hjortejakt med en vill man

Om bluffen i media
Dagen SvD Aftonbladet DN expressen Jägareförbundet HBL.fi Nytt24 GP

Hellesö fråntas titeln årets naturfotograf 2010

Terje Hellesö utsågs i våras till årets naturfotograf 2010. Naturvårdsverket gjorde sin bedömning på vad han har åstadkommit genom åren, fram till och med 2010, inom svensk naturfotografi. Juryn gör bedömningen att det sannolikt har förekommit manipulerade bilder även innan 2011, detta medför att han inte får behålla titeln.

– Vi har gått igenom en del material den senaste veckan och utifrån det har vi beslutat att han inte får behålla titeln årets naturfotograf 2010, säger Anneli Nivrén, presschef på Naturvårdsverket.

Prissumman kommer inte krävas tillbaka då det inte finns skrivet i reglerna något om vad som händer om titeln återtas. Utifrån det som har inträffat så kommer reglerna att ses över.

Här på bloggen har vi tidigare skrivit om :
Naturfotografen som fuskade – så här gjorde han
Hellesø får behålla utmärkelsen tills vidare
Terjes bilder hade gjort titeln osann

Bakgrund
Naturfotografen som har duperat hela naturfotobranschen blev till slut avslöjad av några grävande medlemmar på forumet Flashback, efter att en anonym journalist kontaktade Svenska Jägareförbundets Gunnar Glöersen, som reagerade på de osannolika historierna om såväl lodjur som mårdhund i Mullsjös skogar.

Terje ber om förlåtelse:

”Jag vill börja med att till allt och alla säga ett jättestort förlåt! Jag vill be om förlåt att jag gjort ett antal fotomontage där jag gav er alla en helt annan bild, än den verklighet jag försökte förmedla. Detta kommer jag aldrig någonsin upprepa på ett sådant sätt. Om jag i framtiden kommer manipulera bilder, så kommer jag då berätta exakt hur jag gjort. Detta för att jag aldrig någonsin mer kommer ha någon önskan om att lura någon. Eller att behöva ljuga för att dölja sanningen.

Jag hoppas av hela mitt hjärta att ni kan förlåta mig, och att jag framöver kanske kan få en andra chans från er.

Jag kommer framöver att uttala mig offentligt om detta på olika ställen, på vilka sätt kommer ni upptäcka efterhand. Jag kommer också framöver att dela med mig av mycket av detta här i bloggen också.

Jag vill säga förlåt till min kära Malin, helt oskyldig i allt detta. Hennes enda misstag i allt detta är att hon är gift med mig, och att hon trodde på mina ord. Att hon ska bli ifrågasatt får stå för andra, men det är helt fel att hon vetat något, eller för den del gjort egna kollage! Att bli oskyldigt anklagad som Malin har blivit, kan ni bara själv försöka tänka er in i hur ni skulle mått.

Jag vill säga förlåt till min familj och till mina närmaste vänner. Ni finns kvar, trots allt… Vilket jag är oerhört tacksam över, och att ni i ert stöd fått utstå så oerhört mycket skada och glåpord. Jag kommer aldrig mer svika er och kommer givetvis med tiden som hjälp visa för er vem den sanna Terje är.

Jag vill säga förlåt till alla mina andra vänner. Ni har funnits där för mig i allt detta. Det kommer jag aldrig någonsin glömma!

Jag vill säga förlåt till alla er som gått mina fotokurser, som hört på mina föreläsningar, som läst mina böcker och mina artiklar. Som trott på mig, och som vet att jag aldrig någonsin har haft för avsikt att skada eller vilseleda. Den Terje jag varit och den Terje jag kommer vara framöver kommer vara den samma. Med ett stort undantag: Fullkomlig ärlighet i alla områden i mina bilder!

Jag vill också säga förlåt till mina vänner och kollegor i Naturfotograferna/N och PhotoNatura. Jag vet att jag brutit mot tydliga etiska regler i stadgarna, och vad båda föreningarna står för. Ingen skugga ska falla över någon av de andra medlemmarna i båda föreningarna. De har trott på mig och mina ord. Detta har jag svikit; därför har jag begärt utträde ur båda föreningarna.

Jag vill också säga förlåt till Naturvårdsverket som gav mig utmärkelsen ”Årets Naturfotograf 2010″. Det tryck ni fått utstå i detta, är inget jag hade önskat er. Jag vet att ni inte visste något om mitt aktuella lodjursprojekt när ni gav mig utmärkelsen, och jag har läst er motivering ett stort antal gånger. Att ni nu väljer att dra tillbaka utmärkelsen från mig förstår jag, men jag kommer ha kvar er motivering för att för min egen del hämta styrka inför morgondagen. Med tiden hoppas jag att mina bilder framöver, bland annat här i bloggen, kommer vara någon form av upprättelse för det valet ni från början gjorde.

Sist, men inte minst vill jag säga ett stort förlåt till alla i Mullsjö. Jag vet att Mullsjö fått mycket uppmärksamhet kring detta som inte varit bra. Hoppas ni alla i Mullsjö på något sätt kan förlåta mig.

Än en gång ett riktigt stort förlåt till er alla. Jag hoppas jag är värd en andra chans i allt detta. Om så skulle vara fallet så kommer jag inte göra er besvikna!”

http://terjehelleso.wordpress.com/2011/09/12/forlat/

DN, SvD, Jnytt, SR, AB, GP, GP, GP, DN, SVT, AB, SvJakt, Journalisten